Preču loterijas ”Eucerin loterija” noteikumi

1. LOTERIJAS PASŪTĪTĀJS:
1.1. NIVEA Polska Sp. z o.o., uzņēmuma reģistrācijas numurs 0000293724, juridiskā adrese ul. Gnieznienska 32, 61–021, Poznaņa, Polija.

 
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „enivo”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003925767, juridiskā  adrese: Pērnavas iela 42–2, Rīga, LV-1009, Latvija.
 
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterijas teritorija – tā ir jebkura aptieka vai tiešsaistes aptieka, kas atrodas Latvijas Republikā un kurā tiek pārdoti EUCERIN produkti, kas piedalās Loterijā.
 
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks līdz kuram var reģistrēties un veikt pirkumu ir no 01.03.2024. plkst. 00:00 līdz 30.04.2024. plkst. 23:59.
 
5. LOTERIJAS PERIODS
5.1. Loterijas periods ir no 01.03.2024. līdz 03.05.2024.
 
6. LOTERIJAS PRECE
6.1. Jebkurš EUCERIN produkts. Pilnais preču saraksts pieejams šīs loterijas noteikumu pielikumā.
 
7. BALVAS:
7.1. Balvu fondā ietilpst:
 
Balva
Skaits
1 balvas vērtība (EUR) tsk. PVN
Balvu kopējā vērtība (EUR), tsk. PVN
Galvenā balva:
Novatours dāvanu karte (1500 eiro vērtībā)
 
1
 
1500
 
1500
Parastā balva:
EUCERIN produktu dāvanu komplekts
 
10
         
       107
 
      1070
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN
                2570
 
8. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
8.1. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, laikā no 2024. gada 01. marta līdz 2024. gada 30. aprīļa 23:59, dalībniekam, jebkurā Latvijas Republikā esošajā aptiekā vai tiešsaistes aptiekā, kurā ir pieejama Loterijas prece, vienā pirkuma reizē jāiegādājas EUCERIN produkti vismaz 30 eiro vērtībā, un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls līdz brīdim, kad tiks izsniegta dāvana, e-veikala gadījumā – pasūtījuma numurs, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu.
8.1.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2024. gada 01. marta līdz 2024. gada 30. aprīlim 23:59 (reģistrācija, kura tiks veikta pirms un pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) reģistrējas loterijai mājaslapā www.eucerin.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju:
  • vārds,
  • uzvārds,
  • čeka vai pasūtījuma numurs,
  • tālruņa numurs,
  • e-pasta adrese,
  • dzimšanas dati.
8.2. 1 (vienu) pirkuma čeku vai pasūtījuma numuru var reģistrēt 1 (vienu) reizi.
8.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam loterijas norises laikā (no 01.03.2024. līdz 30.04.2023. plkst. 23:59).
8.4. Pirkuma čeks vai pasūtījuma numurs jāsaglabā līdz balvu izlozei, jo, tas  kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
8.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
8.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
8.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka vai pasūtījuma numuru.
8.8. Visi pieteiktie čeka un pasūtījuma numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
8.9. Loterijas dalībnieku vecums netiek ierobežots. Ja Loterijas dalībnieks ir nepilngadīga persona, reģistrācijas formu aizpildīt un nepilngadīgās personas datus sniegt drīkst tikai tās personas vecāki, audžuvecāki vai aizbildņi, kuri ir atbildīgi par tādu datu sniegšanu. Nepieciešama likumiskā pārstāvja piekrišana dalībai Loterijā.
8.10. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
8.10.1. ir reģistrējis pirkuma čeka vai pasūtījuma numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka vai pasūtījuma apliecinājuma;
8.10.2. ir reģistrējis pirkuma čeku vai pasūtījuma numuru, kurš neatbilst šo noteikumu 8.1. punktam;
8.10.3. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
8.11. Loterijas organizators neatbild par:
8.11.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktus vai saņemot balvu;
8.11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
8.11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
8.12. Loterijas dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums. Ja loterijas dalībnieks ir nepilngadīgs, uzvaras gadījumā, balvas saņemšanas brīdī personai jāierodas kopā ar vienu no personas vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem.
 
9. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
9.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 600 (četri simti) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti:
9.1.1. 1 (viens) galvenās balvas: Novatours dāvanu kartes ieguvējs, 1500 EUR (t.sk. PVN) vērtībā;
9.1.2. 10 (desmit) uzvarētāji, kuri katrs saskaņā ar šo noteikumu punktu 7.1. iegūs  10 (desmit) parastās balvas: EUCERIN produktu dāvanu komplektus.
9.2. Paredzētā uzvaras varbūtība: 11:600.
 
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu
8. punktu:
 
   Nr.
Izlozes norises datums
Izlozes norises laiks
Periods par kādu notiek izloze
 
Izlozētās balvas un skaits
No
Līdz
 
1
 
03.05.2024.
 
13.00
 
01.03.2024.plkst. 00.00
 
30.04.2024.
plkst. 23.59
1 (viena) Novatours dāvanu karte
 
10 (desmit) Eucerin komplekti
 
10.2. Balvu izloze notiks SIA „enivo” biroja telpās, Pērnavas iela 42–2, Rīga, LV-1009, Latvija. Sekojošā veidā:
10.2.1. Parastās balvas šo noteikumu 10. punktā norādītajā datumā tiek izlozētas ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa, piedaloties Loterijas organizētāja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvjiem vai jebkuram interesentam pēc brīvprātības principa.
10.2.2. Galvenā balva šo noteikumu 10. punktā norādītajā datumā tiek izlozēta ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa, piedaloties Loterijas organizētāja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvjiem vai jebkuram interesentam pēc brīvprātības principa.
10.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs.
 
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju vārdi, uzvārdi un čeka vai pasūtījuma numuri, tiks publicēti izlozes mājaslapā www.eucerin.lv  03.05.2024. Šie dati būs publiski pieejami līdz 2024. gada 31. maijam.
 
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Organizētājs nosūtīs paziņojumu uz viņu norādīto tālruņa numuru, bet, nesaņēmis laimētāja atbildi, sazināsies pa tālruni.
12.2. EUCERIN produktu komplektu laimētājiem būs jānosūta ieskenēta pirkuma kvīts kopija ar attiecīgo reģistrācijas laikā norādīto kvīts numuru uz e-pasta adresi lottery@enivo.eu, līdzko ar viņiem sazināsies Izpildītājs un to lūgs, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. maijam.
12.3. Visu laimētāju pirkuma kvītis tiks izpētītas, sadarbojoties ar aptieku tīkliem, lai pārbaudītu to autentiskumu un nepieļautu nekādu negodīgu darbību.
12.4. Lai saņemtu Parasto balvu, laimētājiem līdz 2024. gada 3. jūnijam, jāsazinās ar SIA “envio” Pērnavas iela 42–2, Rīga, LV-1009, Latvija un jāprecizē dati, balvas nosūtīšanai uz kādu no “Omniva” pakomātiem. “Omniva” apstiprinājums par EUCERIN produktu komplektu piegādi un laimētāju piekrišana tos pieņemt atbilst Balvas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.
12.5. Lai saņemtu Galveno balvu, laimētājam līdz 2024. gada 3. jūnijam personīgi jāierodas SIA „enivo” telpās Pērnavas iela 42–2, Rīga, LV-1009, Latvija. SIA „enivo” darba laiks - katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.
12.6. Saņemot galveno balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks vai pasūtījuma numurs  un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāparaksta balvas Pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.
12.6.1. Pirkuma čekā vai pasūtījuma apliecinājumā jābūt precīzi norādītām, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, tā atšifrējumam, veikala zīmogam,  un pirkuma laikam, kuram jābūt laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 30. aprīlim, ievērojot šos Noteikumus.
12.6.2. Loterijas balvas nevar tikt izņemtas skaidrā naudā, netiek sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.
12.7. Loterijas Organizators nav atbildīgs par iespējamiem balvu laimētāju izdevumiem/zaudējumiem, kādi var rasties, izmantojot balvas.
12.8. Balvas pēc 2024. gada 3. jūnija vairs netiks izsniegtas.
12.9. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2024. gada 3. jūnijam, paliek NIVEA Polska Sp. z o.o. īpašumā.
 
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2024. gada 17. maijam, iesniedzot SIA „enivo” Pērnavas iela 42–2, Rīga, LV-1009, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. SIA „enivo” un „NIVEA Polska Sp. z o.o.” darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem ir aizliegts piedalīties Loterijā.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek NIVEA Polska Sp. z o.o. īpašumā.
 
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas rīkotāji NIVEA Polska Sp. z o.o., SIA „enivo”, un to norīkotās personas drīkst  apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.eucerin.lv , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu, piegādi.
15.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.eucerin.lv
 
1. pielikums

Loterijas prece - jebkura prece ar „EUCERIN” preču zīmi.
 
Preces artikuls
Preces svītrkods
Preces nosaukums
63991
4005800269929
EUCERIN Dermatoclean pieniņš 200ml
63993
4005800270178
EUCERIN Dermatoclean attīroša želeja 200ml
63995
4005800269974
EUCERIN Dermatoclean toniks 200ml
69754
4005800270055
EUCERIN Dermatoclean micelārais ūdens 3 in 1, 400ml
83505
4005800220784
EUCERIN Anti-Pigment dienas krēms, 50ml
83506
4005800220869
EUCERIN Anti-Pigment nakts krēms, 50ml
66883
4005800211645
EUCERIN Anti-Pigment divkāršas iedarbības serums, 30ml
83507
4005800213694
EUCERIN Anti-Pigment Spot korektors, 5ml
98350
4005800302718
EUCERIN Anti-Pigment ādas toni izlīdzinošs, pilnveidojošs serums, 30ml
98352
4005800303906
EUCERIN Anti-Pigment dienas krēms ar gaišu toni un SPF30, 50ml
98398
4005800323751
Eucerin Anti-Pigment acu krēms tumšo loku mazinšānai, 15 ml
63485
4005800634857
EUCERIN Hyaluron Filler pregrumbu dienas krēms s/ā, 50ml
63924
4005800014680
EUCERIN Hyaluron Filler pretgrumbu dienas krēmsnorm/ jaukt.ā.50ml
63486
4005800634864
EUCERIN Hyaluron Filler pregrumbu nakts krēms, 50ml
63536
4005800025631
EUCERIN Hyaluron Filler pretgrumbu acu krēms 15ml
63908
4005800076985
EUCERIN Hyaluron Filler pretgrumbu serums-koncentrāts 6*5ml
89774
4005800207471
EUCERIN Hyaluron-Filler nakts serums-pīlings 30ml
89769
4005800198687
EUCERIN Hyaluron-Filler dienas krēms ar SPF30, 50ml
83524
4005800260261
EUCERIN Hyaluron Filler MITRINOŠS SERUMS 30ml
83540
4005800260148
EUCERIN Hyaluron Filler INTENSĪVĀ SEJAS MASKA AR HIALURONSKĀBI 1gab
66857
4005900728562
EUCERIN Hyaluron Filler IZSMIDZINĀTĀJS AR HIALURONSKĀBI 150ml
83509
4005800229510
EUCERIN Hyaluron-Filler Vitamin C Booster 1x8ml
83587
4005800276736
Eucerin® Hyaluron-Filler ādu atjaunojošais serums 30ml
98381
4005800309984
Eucerin Hyaluron-Filler intensīvi mitrinošs nakts gēlkrēms ar trīskāršu efektu, 50 ml
98389
4005800321238
Eucerin Hyaluron-Filler dienas krēma SPF15 sausai ādai uzpildes iepakojums, 50 ml
98390
4005800321269
Eucerin Hyaluron-Filler nakts krēma uzpildes iepakojums, 50 ml
89761
4005800050039
EUCERIN Hyaluron Filler+ Volume lift pregrumbu dienas krēms norm.ādai 50ml
89758
4005800050107
EUCERIN Hyaluron Filler+ Volume lift pregrumbu dienas krēms sausai ādai 50ml
89763
4005800050138
EUCERIN Hyaluron Filler+ Volume lift pregrumbu nakts krēms norm.ādai 50ml
69675
4005800160233
EUCERIN Hyaluron Filler + Elasticity dienas krēms, 50ml
69678
4005800160264
EUCERIN Hyaluron Filler + Elasticity nakts krēms, 50ml
83568
4005800269783
EUCERIN Hyaluron-Filler+Elasticity DIENAS KRĒMS AR SPF30 50ml
83531
4005800256295
EUCERIN Hyaluron Filler+ Elasticity pregrumbu acu krēms 15ml
83566
4005800272042
EUCERIN Hyaluron-Filler + Elasticity 3D serums ar THIAMIDOL 30ml
66875
4005800287442
EUCERIN Hyaluron-Filler + Elasticity roku krēms 75ml
63803
4005800324574
Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Rose SPF30 dienas krēms, 50 ml
66980
4005800328459
EUCERIN Hyaluron-Filler + Elasticity ķermeņa krēms, 200 ml
63413
4005800634130
EUCERIN Q10 Active Pretgrumbu dienas krēms 50ml
63416
4005800634161
EUCERIN Q10 Active Pretgrumbu nakts krēms 50ml
63122
4005800196645
EUCERIN pH5 dušas eļļa jutīgai sausai ādai, 400ml
83530
4005800259692
EUCERIN pH5 maigā dušas želēja jutīgai ādai 400ml
63022
4005800196508
EUCERIN pH5 universālais krēms jutīgai ādai, 75ml
63154
4005800631542
EUCERIN pH5 roku krēms sausai, sasprēgājušai ādai, 75ml
89777
4005800204890
EUCERIN pH5 viegls mitrinošs ķerm. losjons jutīgai ādai 400ml
63170
4005800631702
EUCERIN Lip Active Lūpu kopšanas līdzeklis 4,8g
98393
4005800311536
Eucerin pH5 viegls ķermeņa gēlkrēms, 350 ml
63095
9005800327730
Eucerin pH5 Intim-Protect maigs mazgāšanas līdzeklis, 250 ml
88965
4005800262005
EUCERIN DermoPure maskējošais zīmulis, 2,5g
69691
4005800180880
EUCERIN DermoPure matējošs dienas krēms taukainai/kombinētai ādai, 50ml
87925
4005800181009
EUCERIN DermoPure ādu atjaunojošs krēms-serums, 40ml
88969
4005800181207
EUCERIN DermoPure nomierinošs krēms ādas papildu kopšanai, 50ml
88982
9005800288246
EUCERIN DermoPure attīroša želeja, 400ml ar pumpi
88983
4005800181252
EUCERIN DermoPure toniks, 200ml
88984
4005800181559
EUCERIN DermoPure skrubis, 100ml
66862
4005800294327
EUCERIN DermoPure Triple Effect Serum ādas toņa izmaiņu samazināšanai pēc aknes, 40ml
66868
4005800295157
EUCERIN DermoPure Protective Fluid aizsargājošs fluīds ar SPF30, 50ml
63833
4005800332456
EUCERIN DermoPure trīskāršas iedarbības attīroša želeja sejai un ķermenim, 150 ml
63976
4005800019869
EUCERIN Aquaphor ziede 45ml
63875
4005900721914
EUCERIN Aquaphor SOS Lip Repair LŪPU BALZAMS 10ml
83516
4005800288173
EUCERIN Aquaphor Protect & Repairs sprejs – ziede ļoti sausai, kairinātai ādai 250ml
87975
4005800161483
EUCERIN UreaRepair dušas želeja 5% Urea, 400ml
63173
4005800213892
EUCERIN ATOPICONTROL attīroša eļļa jutīgai sausai ādai 400ml
63614
4005800076503
EUCERIN ATOPICONTROL 12% kopjošs krēms sejai 50ml
63326
4005800256998
EUCERIN Urea 5% dienas sejas krēms, ādu izlīdzinošs 50ml
63366
4005800075018
EUCERIN ATOPICONTROL losjons ķermeņa kopšanai 250ml
89790
4005800243868
EUCERIN ATOPICONTROL Anti Itch pretniezes sprejs 50ml
83553
4005800264481
EUCERIN ATOPICONTROL akūtas kopšanas krēms 100ml
87944
4005800264405
EUCERIN AtopiControl BALZAMS sausai, atopiskai ādai 400ml
89744
4005800169694
EUCERIN AtopiControl roku krēms sausai, atopiskai ādai 75ml
69620
4005800162381
EUCERIN UreaRepair PLUS 5% losjons 250ml
83562
4005800277801
EUCERIN UreaRepair PLUS 5% losjons SCENT 250ml
69618
4005800162350
EUCERIN UreaRepair PLUS 10% losjons, 400ml
87974
4005800162503
EUCERIN UreaRepair ķermeņa krēms sausai ādai, 450ml
63382
4005800164187
EUCERIN UreaRepair PLUS roku krēms 75ml
63300
4005800162206
EUCERIN UreaRepair PLUS kāju krēms 100ml
89733
4005800217913
EUCERIN Urea PLUS LOCAL TREATEMENT with 30% Urea 75ml
63641
42126676
EUCERIN Intensīvi kopjošs lūpu balzāms 10ml
89799
4005800287565
EUCERIN UreaRepair PLUS 10% putas ļoti sausām un raupjām pēdām, 150ml
69657
4005800037535
EUCERIN Urea 5% šampūns 250ml
69653
4005800036736
EUCERIN pH5 šampūns jutīgai ādai 250ml
69654
4005800036637
EUCERIN pretblaugznu šampūns gēls taukainam skalpam 250ml
69655
4005800036934
EUCERIN pretblaugznu šampūns sausam skalpam 250ml
63164
4005800027598
EUCERIN pH5 dezodorants ar rullīti jutīgai ādai 24h, 50ml
69613
4005800028229
EUCERIN pH5 antiperspirants ar rullīti jut.ā 48h., 50ml
63915
4005800309908
Eucerin Sun Oil Control SPF30 bezkrāsains izsmidzināms saules aizsarglosjons ķermenim, 200 ml
83555
4005800264627
Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF50+ gelkrēms ādas aizsardzībai no saules, ķermenim
69759
4005800322969
Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF30 caurspīdīgs sauļošanās aerosols ķermenim, 200 ml
69758
4005800322921
Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF50 caurspīdīgs sauļošanās aerosols ķermenim, 200 ml
63944
4005808581184
Eucerin Sun Allergy Protect gelveida saules aizsargkrēms SPF50, 150 ml
66961
4005800320354
Eucerin Sun Hydro Protect īpaši viegls sejas fluīds SPF50, 50 ml
87997
4005800235412
Eucerin Sun Pigment Control saules aizsargfluīds SPF50+, sejai, 50ml
69767
4005800119507
Eucerin Sun Oil Control Dry Touch gelveida sauļošanās aizsarglīdzeklis sejai SPF50+, 50 ml
87934
4005800195884
Eucerin Sun Photoaging Control saules aizsargfluīds SPF50, sejai 50 ml
63853
4005800027901
Eucerin Sun Kids Spray izsmidzināms sauļošanās losjons SPF50+, bērniem 200 ml
63040
4005800321863
Eucerin Sun Sensitive Protect SPF50+ gelkrēms bērniem SPF50+, 200 ml
83583
4005800281891
Eucerin After Sun gelveida krēms pēc sauļošanās, 200 ml
83585
4251778100072
Eucerin Sun Actinic Control SPF100 ādas aizsardzībai no saules un papildu kopšanai aktīniskās keratozes gadījumā, 80ml