Lietošanas noteikumi

Tā kā internets gan piedāvā plašas iespējas, gan arī rada riskus, mēs lūdzam jūs ievērot tālāk izklāstītos mūsu tīmekļa vietnes lietošanas vispārīgos noteikumu, kurus esam ieviesuši gan jūsu, gan mūsu pašu aizsardzībai. Pateicamies par izpratni.

1. Personas dati

Lūdzu, saistībā ar šo skatiet mūsu privātuma politiku.

2. Saturs

Savā tīmekļa vietnē www.eucerin.lv (“Tīmekļa vietne”) mēs izmantojam tādus materiālus kā attēlus, fotogrāfijas, grafikas, logotipus, video, filmas, audio failus un tekstu (“Materiāls”). Materiāls ir Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburga (“Beiersdorf”) īpašums, vai “Beiersdorf” to izmanto kā likumīgs licences turētājs, un tas ir aizsargāts saskaņā ar autortiesību likumu, prečzīmju likumu un dizainparaugu likumu, kā arī uz personas tiesību pamata saskaņā ar Vācijas un starptautiskiem tiesību aktiem. Jebkurai Materiāla izmantošanai nolūkā, kas nav tikai privāts, ir vajadzīga “Beiersdorf” iepriekšēja rakstiska piekrišana. Tas pats attiecas uz jebkuru Materiāla pārveidošanu, īpaši tulkošanu vai cita veida apstrādi, un uz jebkuru materiāla tālāknodošanu. Uz materiāla nepārprotamo pieejamību lejupielādei Tīmekļa vietnē (piemēram, “Beiersdorf” multivides centrā) attiecas tur norādītie īpašie izmantošanas noteikumi.

3. Atbildības izslēgšana

Ja lietotājs Materiālu lejupielādē vai izmanto jebkurā citā veidā, viņš uzņemas pilnu risku. “Beiersdorf” neuzņemas atbildību ne par kādu lietotājam – it īpaši datiem, aparatūrai vai programmatūrai – radītu kaitējumu. Atbildība par apzinātu rīcību un smagu nolaidību netiek ietekmēta. “Beiersdorf” neuzņemas atbildību par trešo personu tiesību pārkāpumu.

Informācija šajā Tīmekļa vietnē ir sagatavota un pārbaudīta ar pienācīgu rūpību, taču “Beiersdorf” neuzņemas atbildību par tās precizitāti, aktualitāti un pilnīgumu. Tīmekļa vietne ir paredzēta vispārīgas informācijas nolūkos un nekādā veidā neaizstāj medicīniskus vai profesionālus ieteikumus.

4. Novērtējumi un pārskati

Reģistrētiem lietotājiem, kuri ir iegādājušies mūsu produktus mūsu tiešsaistes veikalā, ir iespēja iesniegt pārskatus par produktiem pēc to pirkuma. Papildus produktu vispārīgu pārskatu sniegšanai lietotāji var uzdot jautājumus, pievienot saviem pārskatiem videoierakstus vai fotoattēlus vai sniegt papildu informāciju par sevi un iegādātajiem produktiem.

 

Ja lietotājs iesniedz pārskatu, viņš piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, īpaši turpmāk minētajiem noteikumiem par klientu pārskatu iesniegšanu.

4.1. Lietošanas tiesības

Iesniedzot pārskatu Tīmekļa vietnē, lietotājs piešķir “Beiersdorf” bezmaksas ekskluzīvas tiesības izmantot pārskatu, tostarp pievienotos fotoattēlus, videoierakstus un citu saturu (tālāk tekstā kopā “Pārskats”), bez jebkāda laika, teritorijas vai lietošanas veida ierobežojuma, proti,

 

- “Beiersdorf” ir ekskluzīvas tiesības pašam vai ar trešo personu palīdzību pilnībā vai daļēji publicēt, pavairot un izmantot Pārskatu savos vai trešo personu nolūkos jebkādā veidā visā pasaulē un neierobežotā laikposmā jebkurā multividē (gan bezsaistē, gan tiešsaistē);

- “Beiersdorf” ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot piešķirtās tiesības trešām personām (īpaši grupas uzņēmumiem), kā arī piešķirt apakšlicences trešām personām;

- “Beiersdorf” ir tiesības arī saīsināt Pārskatu;

- Ja lietotājs Pārskatā norāda savu vārdu, Beiersdorf ir tiesības (bet ne pienākums) norādīt vārdu, publicējot Pārskatu.

4.2. Neatļauts Pārskatu saturs

Turklāt lietotājs, iesniedzot Pārskatu, garantē, ka neiesniegs tādus Pārskatus:

- par kuriem lietotājs zina, ka tie ir neprecīzi;

- kas pārkāpj autortiesības vai citas trešās personas tiesības;

- kas pārkāpj likumu prasības vai oficiālos rīkojumus;

- kas ir apmelojoši, nepatiesi, aizvainojoši vai diskriminējoši attiecībā pret kādu personu vai uzņēmumu;

- par kuriem lietotājs ir saņēmis samaksu vai cita veida atlīdzību no kādas trešās personas;

- kuri satur informāciju par citām tīmekļa vietnēm, adreses, e-pasta adreses, kontaktinformāciju vai tālruņu numurus, vai jebkādu citu personu identificējošu informāciju;

- kas satur datorvīrusus, tārpus vai citas potenciāli kaitīgas datorprogrammas vai failus.

 

“Beiersdorf” patur tiesības dzēst Pārskatus ar nelikumīgu saturu, tostarp (bet ne tikai) Pārskatus, kas ir diskriminējoši, varmācīgi, pornogrāfiski, rasistiski vai ķēžu vēstules, masu sūtījumi vai cita veida “surogātpasts”, vai neievietot šādu saturu Tīmekļa vietnē.

 

5. Noslēguma noteikumi

“Beiersdorf” patur tiesības bloķēt lietotāja piekļuvi pieteikšanās zonai, ja lietotājs pārkāpj šos lietošanas noteikumus un/vai juridiskos noteikumus. Šādā gadījumā šīs zonas lietošana (tostarp iespēja pirkt produktus mūsu tiešsaistes veikalā) vairs nav atļauta un jebkura turpmāka lietošana tādēļ ir nesankcionēta. Neatļautas lietošanas vai tiesību pārkāpuma gadījumā, īpaši personas tiesību, prečzīmju, dizainparaugu, autortiesību un citu rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā, “Beiersdorf” patur tiesības iesniegt prasību saskaņā ar Civillikumu un/vai Krimināllikumu.

6. Novērtējumi un atsauksmes

Atsevišķu šo Lietošanas noteikumu nosacījumu spēkā neesība vai neīstenojamība neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esību. Tehnisku inovāciju un tiesību aktu grozījumu dēļ šie Lietošanas noteikumi periodiski tiek pārskatīti. Ja vēlaties ziņot par juridiskiem pārkāpumiem Tīmekļa vietnē, lūdzu, sazinieties ar mums.